Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Klauzula Informacyjna

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sopocie z którym można się skontaktować:

  • Pisemnie kierując korespondencję pod adres: Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 49
  • E-mailowo pod adresem: dps@dpssopot.pl
  1. Kontakt z  inspektorem ochrony danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję
    na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 49 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1.  wykonania  świadczeń mieszkańca DPS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 9 ust.1 pkt b, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
    i w związku z ustawą z dnia  12 mmarca 2004r. o pomocy społecznej
  2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom, monitoringu wizyjnego, zbierania w ramach korzystania ze strony www - zapisywania informacji w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie www.

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcą uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym
z pobyten w DPS.

8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.

 

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Katarzyna Jasińska