Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych zwanych dalej informacjami publicznymi,  reguluje :

   
   

1)

ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

 

( Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.)

2)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. 

 

w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej  ( Dz.U. z 2007r. Nr 10 poz.68 )

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

1)

uzyskania informacji publicznej , w tym informacji przetworzonej, 

2)

wglądu do dokumentów urzędowych,

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie udostępnia informacje publiczne poprzez:

1)

ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznych ,

2)

udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

3)

wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej DPS,  a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia  może być udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej ( złożenie wniosku nie dotyczy informacji publicznej,  która  może  być  niezwłocznie  udostępniona  w  formie ustnej lub  pisemnej ).

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu :

  1. W zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,.

 

Liczba odsłon:1658
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-08-02 11:51:50
Treść wytworzył(a): Paweł Smogorzewski, 2011-07-03 22:27:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-08-02 11:51:15