Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

STATUT

Domu Pomocy Społecznej

w Sopocie ul. Adama Mickiewicza 49

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Adama Mickiewicza 49, zwany dalej „ Domem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności :

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.)

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 )

3)      rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 )

 

§ 2

 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Sopotu, funkcjonującą w ramach systemu pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Domu jest Sopot, ul. Adama Mickiewicza 49.
 3. W strukturze Domu funkcjonuje ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pobytu.
 4. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.
 5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Sopotu przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

 

§ 3

 1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
 2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 4. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i inne dla osób w nim niezamieszkujących.
 5. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Sopotu regulamin organizacyjny.

§ 4

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub upoważnionego przez Prezydenta Miasta Sopotu pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

§ 5

 1. Pobyt w Domu jest odpłatny.
 2. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt w Domu określa ustawa o pomocy społecznej.

 

§ 6

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Sopotu, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
 3. Dyrektora zastępuje Zastępca Dyrektora, zatrudniony przez Dyrektora Domu lub inna osoba, upoważniona przez Dyrektora Domu.
 4. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
 5. Dyrektor w sprawach dotyczących mienia kierowanej jednostki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Sopotu.
 6. W celu realizacji zadań Domu Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 

§ 7

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Sopotu.
 2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora, zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Miasta Sopotu.

 

§ 8

Dom jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczanych na realizację zadań Domu.

 

§ 9

Pełna nazwa placówki brzmi : Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

                                                      ul. Adama Mickiewicza 49

                                                                  81-866 Sopot

 

 

§ 10

Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.